Raport de activitate pentru anul 2014

Nu puneţi la îndoială faptul,

că un mic grup de oameni

perseverenţi şi dedicaţi poate

schimba lumea.

Istoria stă mărturie, că aşa este.

Margaret Mead, antropolog, 1901-1978

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) „Habitat”  este o Asociaţie Obştească, non-profit, constituită în data de 18 decembrie 2001, specializată în prestari de servicii de interes public, pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din spaţiul rural al regiunii bazinului fluviului Nistru.

Bugetul pentru anul 2014 a constituit 574 163 lei, din care 5 800 lei sunt generate din serviciile, prestate de organizaţie, iar 568 363 lei au constituit bugetul total al proiectelor implementate cu sprijinul financiar al donatorilor.

I. Viziunea, misiunea, obiectivele şi valorile ADR “Habitat”

Viziunea: ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STAT, CARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT,  O ECONOMIE COMPETITIVĂ, UN MEDIU CURAT ŞI SĂNĂTOS, O COMUNITATE A INFORMAŢIEI, CUNOAŞTERII ŞI CONŞTIINŢEI.

Misiunea: ADR “HABITAT” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR, PRIN CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE, DEZVOLTAREA ECONOMIEI VERZI, TURISMULUI, AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII, FORMARE  PROFESIONALĂ.

Obiective generale:

 1. Contribuire la consolidarea democraţiei participative, prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova.
 2. Contribuire la dezvoltarea, afacerilor mici şi mijlocii, turismului rural, agroturismului, ecoturismului, turismului durabil, la crearea şi diversificarea oportunitatilor pentru afirmarea femeii şi tinerilor în localităţile din spatiul rural.
 3. Contribuire la dezvoltarea competenţelor resurselor umane, prin formare profesională continuă, afirmarea şi consolidarea Paradigmei Informaţiei, Cunoaşterii şi Conştiinţei.
 4. Contribuire la dezvoltarea durabilă integrată a spaţiului rural, şi la promovarea economiei şi tehnologiilor verzi, prin implementarea proiectelor şi organizarea campaniilor de advocacy şi activităţi de lobby.
 5. Contribuire la promovarea standardelor şi ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Valori:

–  devotament şi sinergie pentru realizarea misiunii;
–  orientarea spre performanţă;
–  respectul pentru diversitate;
–  calitate, creativitate, inovaţie, diversitate, perseverenţă, consecutivitate, competenţă şi transparenţă în acţiuni;
–  cultură organizaţională înaltă;
–  echitate, oportunităţi de a lucra în echipă şi sprijin din partea organizaţiei pentru fiecare membru.

Din experienţa organizaţiei în scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă:

I. Proiecte realizate în calitate de aplicant

1. Proiectul “În regiunea Orhei – GATA”, implementat în perioada 01.10.2013 01.07.2014, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europene.

Buget total al proiectului – $ 5 346, iclusiv $4 500 suportul Fundaţiei Est-Europene

Scopul proiectului: Creşterea gradului de implicare a ONG-urilor, mass-mediei, contribuabililor şi cetăţenilor din raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti în prevenirea şi combaterea corupţiei, în promovarea transparenţei şi responsabilizării aleşilor locali pentru o bună guvernare la nivel raional şi local.

Rezultate:

 1. Patru cafenele publice organizate în raioanele Orhei, Rezina, Şoldăneşti şi Teleneşti, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice raionale, primari, secretari ai consiliilor locale, lideri ai ONG-urilor, antreprenori, reprezentani ai CNA şi Transparency International Moldova.
 2. Elaborată politica publică „Creşterea Transparenţei şi Integrităţii în Administraţia  Publică – prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul Administraţiei Publice Locale, bazată pe GATA (Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă şi Atitudine)”;
 3. Elaborat regulamentul ”Evaluează un Consilier”, concurs de acţiune civică. Propunerea de proiect a fost trimisă Parlamentului şi Guvernului RM, CNA, CNI şi consiliilor raionale: Rezina, Orhei, Şoldăneşti şi Teleneşti.
 4. 750 de postere distribuite primăriilor, ONG-lor şi plasarea în locuri publice;
 5. Publicate 3 articole în săptămânalul regional ”Cuvântul”, cu tirajul de 5000 exemplare, care se difuzează în raioanele: Orhei, Rezina, Teleneşti şi Şoldăneşti;
 6. Realizate 4 emisiuni TV la televiziunea ”Impuls” din oraşul Şoldăneşti;
 7. Plasate informaţii despre proiect pe paginile Web:

Plasări suplimentare:

8. Consiliere juridică gratuită  pentru 30 persoane, care s-au confruntat cu cazuri de corupţie, faţă de de 10 persoane, cum prevedea proiectul.

9. Organizată masa rotundă de evaluare a proiectului.

Beneficiari direcţi ai proiectului:

 • Circa 296000 persoane, populaţie a localităţilor din raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti;
 • APL-le din raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti;
 • Mediul de afaceri din raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti;
 • ONG-le din raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti;

2. Proiect: Privind viabilitatea organizaţională a AO ADR “Habitat”, implementat în perioada 01.12.2013 – 31.12.2014,  susţinut financiar de SECTOR REC.

Buget total al proiectului – 26,658.7 Euro, inclusiv 7,989.26 Euro – suportul SECTOR şi 18,669.44 Euro contributia organizaţiei.

Scopul proiectului: Consolidarea capacităţilor AO ADR ”Habitat”, întru asigurarea viabilităţii ei, competitivităţii, extinderii serviciilor şi produselor pe segmentele de nişă, necesare dezvoltării durabile a comunităţilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, pe segmentul Jabca – Ţâpova.

Rezultate:

1. Nivelul de leadership strategic al AO ADR ”Habitat” cu privire la  formularea politicilor publice, relaţii publice, loby şi monitorizare consolidat,.

2. Structura AO ADR ”Habitat” la noul plan strategic, în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale organizaţiei şi cu cererile din segmentele de nişă ajustată.

3. Grad ridicat de asumare a responsabilităţii membrilor Consiliului de Administraţie, pentru realizarea viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale AO ADR ”Habitat”.

4. Nivelului înalt de implicare a Consiliului de Administraţie în atragerea fondurilor.

5. Funcţionare durabilă a AO ADR ”Habitat”, cu eficienţă maximă, prin implementarea strategiilor/planurilor de dezvoltare, identificarea oportunităţilor financiare, tehnologice şi angajarea resurselor umane, necesare pentru menţinerea performantei echipei, realizării misiunii şi direcţiilor strategice asigurată.i direcțiilor strategiceborareamd  a AO ADR ””

6. Principii de management organizaţional şi de evaluare ale AO ADR ”Habitat” îmbunătăţite.

7. Principii de management în soluţionarea problemelor şi în luarea deciziilor interne ale AO ADR ”Habitat” îmbunătăţite.

8. AO ADR ”Habitat” redotat cu echipamente performante, necesare furnizării de produse şi servicii competitive pe segmentele de nişă.

9. Game de servicii pe segmentele de nişă ale AO ADR ”Habitat” extinse.

3. Proiect: „Suntem la fel”, implementat in perioada 01.05.2014 – 31.12.2016, finanţat de Fundaţia Est-Europeană.

Bugetul total al proiectului – $36,254.00, inclusiv $26,714.00 – Fundaţia Est-Europeană, $5,534.00 – contribuţia Consiliului Raional Rezina, $4,006.00 – contribuţia AO ADR „Habitat”.

Scopul proiectului: Dezvoltarea economiei sociale în raionul Rezina şi incluziunea aproximativ 40% din persoanele cu dezabilităţi, 30% din persoanele vulnerabile care sunt disponibile să lucreze şi să se angajeze în cîmpul muncii pînă la finele anului 2020.

Obiective: Dat fiind faptul că scopul proiectului este unul pe termen lung, ceea ce asigură şi continuitatea iniţiativelor întreprinse, obiectivele specifice pe durata planificată a proiectului sunt:

i)    Crearea şi oficializarea incubatorului de economie socială din oraşul Rezina.

ii)   Promovarea economiei sociale, prin atragerea diferitor actori şi stakeholderi cointeresaţi în afacerile sociale.

iii)  Lansarea şi dezvoltarea afacerii sociale: atelierul de meşteşuguri şi spălătoriei de rufe.

II.Contracte obţinute în urma licitaţiilor

Servicii, ce ţin de crearea unei Structuri de suport de cetăţeni, privind sistemul inter-raional de management al deşeurilor în raioanele Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina, finanţat de Agenţia Germana pentru Cooperare Internaţionala GIZ. Perioada Campaniei de informare: 01.12.2013-31.12.2014.

Buget total al Campaniei – 667,920.00 MDL.

Rezultatele campaniei/misiunii:

1. Elaborate şi distribuite produse ale Campaniei de Sensibilizare:

1.1. Postere A3 – 400 exemplare;

1.2. Pliante A4 “Informatie despre proiect” – 25 000 exemplare;

1.3. Pliante A4 “Metodologia colectării deşeurilor solide” – 23 000 exemplare;

1.4. Poster A3 “Concurs desen” – 50 exemplare;

1.5. Panou informativ – 40 bucăti;

1.6. Tricouri cu logo  – 100 bucăţi;

1.7. Geantă de panză cu logo – 500 bucăti;

1.8. Web Banner privind MIDS elaborat;

1.9. Baner „Pentru sănătate şi un mediu mai curat colectează deşeurile separat!”

2. Scenariul mini-teatru social ”DEŞEURILE SOLIDE – O PROBLEMĂ STRINGENTĂ DE MEDIU” elaborat.

3. Conferinţă de presă a  Campaniei de Sensibilizare lansată.

4. Organizate 70 lecţii tematice în şcoli, inclusiv: 35 – prezentare materiale promoţionale şi 35 – dezbateri cu elevii.

5. Organizate şi desfăşurate 35 de adunări publice, privind proiectul pilot.

6. Organizat şi desfăşurat concurs de desen, consacrate Managementului Integrat al Deşeurilor Solide.

7. Organizate şi desfăşurate 35 întâlniri locale, iniţiate Comitete Locale de Cetăţeni (CLC).

8. Organizare şi desfăşurare ateliere de lucru privind rolul activităţii CLC-urilor; Privind consolidarea capacităţilor CLC-urilor referitor la metodele de implicare şi sensibilizare a cetăţenilor.

9. Eveniment public, privind lansarea implementării serviciului: Colectarea deşeurilor de pe platforme şi transportarea containerilor organizat.

10. Materiale publicitare privind desfăşurarea Campaniei plasate pe:

http://www.habitat.md/noutati/management-integrat-al-deseurilor-in-soldanesti-floresti-si-rezina-pentru-sanatate-si-un-mediu-mai-curat-colecteaza-deseurile-separat.html

http://www.serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=187&id=764&t=/Campanii-Branding/Management-integrat-al-deseurilor-in-Soldanesti-Floresti-si-Rezina-Pentru-sanatate-si-un-mediu-mai-curat-colecteaza-deseurile-separat/

https://www.facebook.com/pages/Colecteaz%C4%83-de%C8%99eurile-separat/743192239087181?ref=bookmarks

If you do your search through the web, http://www.essaynara.com you would come across lots of fad diets with.