Factorii de performanţă

 1. Planificare: stabileşte obiective, determină priorităţi, planifică activităţi, termene, necesar de resurse.
 2. Organizare: defineşte activităţile, le grupează în sarcini logice şi practice pentru atingerea obiectivelor
 3. Control: efectuează, ori de câte ori este nevoie, controlul activităţilor şi resurselor (materiale, financiare şi umane) de care răspunde; cunoaşte starea de fapt a lucrurilor; informează factorii interesaţi
 4. Gestionare eficientă a resurselor: stabileşte un buget realist şi îşi atinge obiectivele stabilite în condiţiile încadrării în buget; realizează economii
 5. Îmbunătăţire continuă: se preocupă de îmbunătăţirea continuă a activităţii pe care o desfăşoară, acţionând independent, din proprie iniţiativă; promovează şi implementează ideile noi (proprii sau ale colaboratorilor) şi schimbările necesare pentru ameliorarea performanţelor
 6. Rezolvarea problemelor: are capacitatea de analizare a tuturor aspectelor unei probleme, gândeşte global, identifică cauzele problemelor, descoperă soluţii alternative pe care le evaluează, alege soluţia optimă, pe care o pune în aplicare cu perseverenţă, dar şi adaptându-se la situaţiile noi care apar

Luarea deciziilor: foloseşte metode potrivite de luare a deciziilor (inclusiv în ce priveşte colaboratorii), adecvate situaţiilor concrete, îşi asumă responsabilitatea acestor decizii, este consecvent şi realist în deciziile sale, având un simţ deosebit al priorităţilor, timpului; încurajează participarea colaboratorilor la luarea deciziei

 1. Adaptarea la schimbare/managementul schimbărilor: are o atitudine pozitivă faţă de schimbare, pe care o vede ca o oportunitate; face faţă cu succes schimbării; iniţiază şi conduce schimbări
 2. Autonomie în lucru:
 • capacitatea de a lucra autonom, fără supraveghere şi/sau îndrumare
 • capacitatea de a utiliza în mod eficace (din punctul de vedere al echipei) libertatea de acţiune de care dispune
 1. Dezvoltarea colaboratorilor:
 • îşi informează colaboratorii
 • evaluează, anual, performanţa tuturor colaboratorilor
 • stabileşte obiective individuale de performanţă pentru fiecare colaborator
 • acordă spijin colaboratorilor delegându-le sarcini mobilizatoare şi potrivite cu misiunea, scopurile şi obiectivele de dezvoltare ale ADR „” antrenând şi consiliind colaboratorii etc.
 • evaluează periodic performanţa colaboratorilor, acordă feed-back, identifică acţiunile corective
 • îşi ascultă colaboratorii, le solicită opiniile şi dă curs opiniilor valoroase
 • oferă, colaboratorilor săi, oportunităţi de promovare şi şansa de a fi vizibili
 1. 11. Contribuţia la implementarea planurilor de dezvoltare a colaboratorilor
 • elaboreaza planuri de dezvoltare a carierei colaboratorilor (identifică nevoile lor de instruire şi dezvoltare, cursurile/modalităţile de acoperire a acestor nevoi)
 • facilitează, obţine sprijin pentru transpunerea în practică a planului de carieră
 • se implică personal în transpunerea în practică a planurilor de carieră
 • evaluează periodic progresele înregistrate de colaboratori, acordă feedback şi identifică acţiuni corective (revizuie planul de dezvoltare)
 1. Comunicare (orală, scrisă, interpersonală; pe orizontală şi pe verticală: ascendentă şi descendentă):
 • îşi exprimă ideile clar, concis, convingător, într-o succesiune logică şi într-o formă adecvată; conduce în mod eficace întâlniri şi obţine contribuţii maxime de la participanţi; are abilităţi de facilitator; este receptiv(ă) la reacţiile interlocutorului şi răspunde clarificând neînţelegerile şi progresând în direcţia atingerii obiectivelor comune;
 • dă dovadă de caracteristicile anterior menţionate atât în ce priveşte comunicarea pe verticală (ascendentă şi descendentă) cât şi comunicarea laterală (cu persoane de pe acelaşi nivel ierarhic).
 1. Managementul conflictelor: are abilitatea de a convinge, facilita, negocia şi de a obţine acordul părţilor, prin crearea unor situaţii de tip “câştig-câştig”
 2. Motivare: are un înalt nivel de motivaţie în munca, pe care-l insuflă colaboratorilor săi; creează o atmosferă propice atingerii obiectivelor; construieşte şi consolidează relaţii de încredere şi colaborare; îi face pe oameni să se simtă în largul lor
 3. Lucrul în echipă: este adeptul muncii în echipă şi este un om de echipă; nu produce conflicte, ci le rezolvă când apar; creează un mediu propice lucrului în echipă şi îi implică şi pe ceilalţi; atribuie sarcini/roluri adecvate, recunoaşte contribuţia fiecăruia
 4. Lucrul cu clienţii (beneficiarii): satisface cerinţele şi nevoile clienţilor (beneficiarilor) cu promptitudine, oferind servicii de calitate
 5. Loialitate faţă de parteneri/Comportament etic: cunoaşte şi aplică politicile, principiile de acţiune ale partenerilor; apără şi promovează interesele şi imaginea partenerilor; operează la cele mai înalte standarde de comportament interuman şi profesional; câştigă respectul celor cu care lucrează.
 6. Protecţia muncii: cunoaşte şi respectă normele de securitate şi protecţie a muncii; acţionează în direcţia creşterii siguranţei la locul de muncă, atât pentru colaboratori cât şi pentru beneficiari
 7. Capacitatea de a progresa: manifestă deschidere faţă de învăţare; depune eforturi susţinute şi consecvente pentru a se dezvolta; valorifică oportunităţile de dezvoltare; este departe de a-şi fi epuizat capacitatea de a progresa.
 8. Viziune strategică: întrevede/anticipează direcţiile de evoluţie pe termen lung din aria sa de activitate, din arii conexe; are capacitatea de a discerne între variantele probabile şi cele mai puţin probabile