Principiile și Valorile Bunei Guvernări

398

25.10.2022 în incinta restaurantului „Best”, în orașul Fălești a avut loc un atelier off-line – Asigurarea accesului la informație și transparența actului de guvernare. Formator, expert dl Victor Koroli.

La 25-26 octombrie 2022 în incinta restaurantului ”Paradis”, în orașul Râșcani și la 27-28 octombrie 2022 în incinta Centrului de Creație al Copiilor în orașul Glodeni au fost realizate instruiri pentru ONG-le locale și APL-uri ce țin de Principiile și Valorile Bunei Guvernări.

Formatorii și experții Carolina Ungureanu și Valeriu Rusu în cadrul instruirilor au consolidat cunoștințele și abilitățile reprezentanților ONG-lor și APL-lor în domeniile: Atitudinea și gândirea pro-activă– paradigmă avansată de a gestiona eficace și eficient etapele procesului bugetar în mod participativ; Responsabilitatea Socială; Principiile și Valorile Bunei Guvernări; Aspecte ale Parteneriatelor Sinergetice în contextul dezvoltării locale și regionale; Bugetarea participativă; Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale (ATDL); Promovăm și implementăm ISO 14000, sisteme de management al mediului; Modelul de management al calității; Modelul de management al satisfacerii sociale; Modelul de management ecologic; Analiza Părților Cointeresate.

Cadrul legal și normativ-secundar în materie de achiziții: Actele legale și de reglementare a achizițiilor publice; Funcționarea sistemului electronic de achiziții MTender; Principiile achizițiilor publice și cadrul instituțional;

Proceduri de achiziții publice: Proceduri de achiziții, etapele procesului de achiziții și praguri; Planificarea achizițiilor publice; Documentația de atribuire; Grupul de lucru pe achiziții publice; Procedura de participare a societății civile în grupurile de lucru pentru achiziții – drepturile și atribuțiile reprezentanților societății civile.

Metodologii de monitorizare a achizițiilor publice: Rolul societății civile în monitorizarea achizițiilor; Rolul monitorilor și selectarea achizițiilor pentru monitorizare; Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de planificare și elaborare a documentației de atribuire; Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de lansare a achiziției și depunerea ofertelor; Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de atribuire a contractului; Instrumentul stegulețelor roșii la etapa de implementare și monitorizare a contractului de achiziții publice; Accesul la informații necesare pentru procesul de monitorizare (mtender.gov.md , openmoney.md , revizia.md , tender.health.md , ansc.md  etc)

Buna guvernare există pentru a îndeplini funcţii vitale pentru cetățeni, cum ar fi: menţinerea securităţii, furnizarea de servicii publice de înaltă calitate, asigurarea unor tratamente egale conform Constituției RM, legilor în vigoare și a altor declarații, acte internaționale, care vizează domeniu în cauză.  Populaţia, prin vot, învesteşte oficialii aleşi cu încredere care trebuie să fie răsplătită prin onestitate, calitate pe toate dimensiunile publice şi transparenţă în actul de guvernare. Totodată, cetăţenilor trebuie să li se acorde de către guvernanţi un rol în procesul bunei guvernării. Promovarea, motivarea, participării și implicării cetăţenilor în procesul bunei guvernării este o datorie a instituţiilor democratice şi reprezentative ale poporului, însă presupune şi responsabilitate din partea cetăţenilor de a găsi soluţii în aceste oportunităţi, prin atitudine pro activă.

Principiile, bunei guvernări, sunt urmatoarele: a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform caruia funcţionarii publici au sfânta obligaţiune de a respecta Constituţia şi legile ţării; b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea funcţiei publice; c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;                      d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, integritate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcţiei publice;            f) integritatea morală și profesională, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii vre-un avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice, pe care o deţin sau să abuzeze în vre-un fel de această funcţie; g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici și cetățenii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă; i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile, desfaşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor. Pentru buna guvernare, transparenţa administraţiei publice locale, cu precădere a cheltuirii resurselor publice, reprezintă motorul eficientizării cheltuirii banilor publici. Pentru un bun management public este nevoie de o “oglindă” a activităţii Administraţiei Publice Locale, prin care comunitatea locală să poată monitoriza şi controla folosirea resurselor publice. Stimate cetăţean, este dreptul tău să fii informat, să te implici şi să participi în procesele de guvernare și dezvoltare a propriei localități! Foloseşte-l!  Fii pro-activ şi informat. Numai astfel poţi contribui să trăim cu toţii într-un stat de drept, în care funţionează principiile democraţiei. Prezenţa ta în viaţa publică este foarte importantă!!!

http://europa.eu

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.p

EU4Accountability

People in Need

AO ADR „Habitat”